Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 74836
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Các đề án khoa học và công nghệ trọng điểm đến năm 2020 (30/03/2015)

Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” xác định những đề án khoa học và công nghệ trọng điểm đến năm 2020 như sau: 

TT

Danh mục các đề án

Cơ quan chủ trì

Thời gian bắt đầu triển khai và hoàn thành

I

Xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ

 

 

1

Đề án quy hoạch phát triển nhân lực khoa học và công nghệ thành phố .

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

2

Đề án xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, cán bộ KH&CN đầu đàn trong một số lĩnh vực trọng điểm của thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

3

Đề án Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực KH&CN đã ban hành, kiến nghị chỉnh sửa để bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2015

4

Đề án chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

5

Đề án chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đặc biệt đối với chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn, cán bộ khoa học và công nghệ được giao chủ trì nhiệm vụ quan trọng của thành phố, cán bộ khoa học và công nghệ trẻ tài năng

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

6

Đề án  hợp tác về đào tạo cán bộ KH&CN trình độ cao và chuyên gia KH&CN với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

7

Đề án Liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư mở các cơ sở đào tạo trình độ trên đại học của các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu KH&CN đầu ngành của quốc gia

Các Trường Đại học

2014-2020

8

Các đề án  phát triển nhân lực chất lượng cao thành phố Hải Phòng. (thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU)

Các sở ngành, đơn vị liên quan

2013-2020

II

Củng cố, phát triển các tổ chức KH&CN

 

 

1

Đề án Rà soát, đánh giá các tổ chức hoạt động KH&CN công lập, xây dựng  mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những cơ sở hoạt động KH&CNtrọng điểm

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2015

2

 Đề án  Phát triển doanh nghiệp KH&CN thành phố đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

3

Đề án nâng cấp Trung tâm KHXH&NV thành Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Trung tâm KHXH&NV

2013-2020

4

Đề án   hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

5

Đề án hỗ trợ phát triển các tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

III

Đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý , cơ chế hoạt động KH&CN

 

 

1

Đề án đổi mới quản lý hoạt động KH&CN quận huyện, sở ngành

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

2

Đề án đổi mới cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN (sửa đổi QĐ 185/UBND)

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2015

3

Đề án chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2014

4

Đề án hiện đại hóa hệ thống quản lý KH&CN toàn thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

5

Đề án thành lập Quỹ phát triển KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

6

Đề án tìm kiếm, huy động , tranh thủ các nguồn vốn cho KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

2014 -2020

7

 Đề án Nâng cao sự đóng góp của Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GDP thành phố đến năm 2020

Trung tâm KHXH&NV

2013-2020

8

Đề án phát triển kinh tế tri thức thành phố đến năm 2020

Trung tâm KHXH&NV

2013-2020

IV

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN 

 

 

1

Đề án Rà soát, quy hoạch phát triển  hệ thống mạng lưới thông tin KH&CN. 

Trung tâm thông tin KH&CN

2013-2020

2

Đề án xây dựng  hệ thống các cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN.

Trung tâm thông tin KH&CN

2013-2020

3

Đề án đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN

Trung tâm thông tin KH&CN

2013-2020

 

(Theo: Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”)