Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 62226
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Các dự án trọng điểm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ đến năm 2020 (30/03/2015)

STT

Dự án trọng điểm

Cơ quan chủ trì

Thời gian bắt đầu triển khai và hoàn thành

1

 Dự án Đầu tư tăng cường năng lực đo lường - thử nghiệm của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Bắc bộ (đang thực hiện)

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

2012-2015

2

Dự án Nâng cấp Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng thành Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị vùng Duyên hải Bắc bộ

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng

2014 – 2020

3

Dự án Nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL thành Trung tâm vùng Duyên hải Bắc bộ (theo QĐ 317 của TTg)

Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL

2014 – 2020

4

Dự án đầu tư tăng cường năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN.(theo QĐ 317 của TTg)

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN

2014 – 2020

5

 Dự án đầu tư xây dựng Khu nghiên cứu, đào tạo, trình diễn,  chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp  (điều chỉnh dự án xây dựng Khu nghiên cứu, chuyển giao và ươm tạo công nghệ đã được phê duyệt)

Sở Khoa học và Công nghệ

2014 – 2030

6

Dự án Xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Hải Phòng. (thành phố đã phê duyệt đề án )

Sở Thông tin và Truyền thông

2014 – 2030

7

Dự án Xây dựng Khu công nghiệp công nghệ, kỹ thuật cao thành phố Hải Phòng (thành phố đã có chủ trương cho lập đề án)

Sở Công thương

2014 – 2030

8

Đề án Quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hải Phòng  (đã có chủ trương)

Sở NN&PTNT

2014 – 2030

9

Dự án đầu tư tăng cường năng lực KH&CN cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

2014 – 2020

10

Dự án đầu tư tăng cường năng lực các tổ chức KH&CN của thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

2014 – 2020

11

Dự án đầu tư tăng cường năng lực Trung tâm thông tin KH&CN

Trung tâm thông tin KH&CN

2014 – 2020