Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 60100
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Hiện trạng kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ thành phố từ 1996-2012 (15/07/2013)

HIỆN TRẠNG KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN THÀNH PHỐ TỪ 1996 - 2012

Năm

Ngân sách KH&CN (Triệu đồng )

Tổng chi ngân sách địa phương

(Triệu đồng )

NS KH chiếm % tổng chi ngân sách địa phương

Tổng số

Chi sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

1996

3. 950,00

3. 950,00

 

607. 692

0,650

1997

4. 810,00

4. 810,00

 

650. 000

0,740

1998

4. 337,00

4. 337,00

 

647. 313

0,670

1999

5. 200,00

5. 200,00

 

650. 000

0,800

2000

9. 000,00

9. 000,00

 

642. 857

1,400

2001

11. 443,96

10. 643,96

800

2 .038. 900

0,561

2002

12. 331,00

11. 831,00

500

2. 567. 400

0,461

2003

12. 718,51

12. 418,51

300

3 .211. 500

0,387

2004

16. 641,00

14. 541,00

2 .100

2 .024. 370

0,718

2005

20. 580,00

15. 580,00

5 .000

3 .382. 557

0,461

2006

37. 534,00

19. 434,00

18 .100

4 .966. 500

0,391

2007

32. 400,00

27. 580,00

4 .820

6 .125. 900

0,450

2008

38. 276,00

30. 919,00

7 .357

7 .177. 500

0,431

2009

39. 560,00

34. 670,00

4 .890

8 .765. 100

0,396

2010

50. 575,00

39. 075,00

11 .500

9 .295. 400

0,420

2011

63. 946,00

47. 120,00

16 .826

10 .320. 700

0,457

2012

76. 042,00

57. 742,00

18 .300

8 .938. 202

0,646

Tổng

439.344,47

348.842,47

90.502,00

 

Trung bình: 0,57

(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”)