Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 61515
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (30/03/2015)

5 nhiệm vụ chủ yếu nhằm phát triển khoa học và công nghệ trong Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn được thành phố xác định trong Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030” như sau:

- Nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học góp phần nâng cao chất lượng các quyết định, chủ trương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV (vào năm 2015) và XVI (vào năm 2020).

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến củng cố và xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trước yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, mô hình, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; các giải pháp về phát triển kinh tế tri thức; nâng cao sự đóng góp của TFP vào GDP thành phố.

- Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới như: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội nông thôn; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của nông thôn mới Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm dân chủ và an sinh xã hội nông thôn mới; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nông thôn mới. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình nông thôn mới thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu các giải pháp phát triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn). Nghiên cứu các giải pháp áp dụng, nhân rộng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn".

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện xã hội hoá phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; xây dựng con người Hải Phòng; giải pháp đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ , công bằng xã hội, khắc phục mặt trái của đô thị hoá nhanh và kinh tế thị trường; luận cứ xây dựng và phát triển văn hoá, văn minh đô thị đáp ứng yêu cầu của đô thị loại 1, đô thị trung tâm cấp quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu, khai thác những giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, dân tộc tốt đẹp của Hải Phòng.