Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 59439
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Phương án sử dụng kinh phí ngoài ngân sách thành phố 2014-2020 (15/07/2013)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG KINH PHÍ NGOÀI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 2014-2020

Đvt: Tỷ đồng

 

 

Nội dung

Tổng

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng huy động

13.118

920

1.040

1.704

1.934

2.196

2.493

2.831

1. Tcác ch­ương trình  nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R-D) (30%)

3.860 

270

300

500

570

600

720

900

2. TCác ch­ương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ( 30%)

3.860 

270

300

500

570

600

720

900

3. Từ các hoạt động đầu tư, sự nghiệp khác  ngoài ngành (40%)

5.398

380

440

704

794

996

1.053

1.031

                   

 

(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”)