PL-2297.jpg

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS00906
Nội dung : Hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: " Điều tra xã hội học về văn hóa - xã hội - nông thôn Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng.
Ngày chụp : 04-07-2012
Tác giả : Đinh Thị Thủy
Chủ sở hữu : Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Quay lại