PL-2368.jpg

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS 00980
Nội dung : Đại diện các sở, ngành phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội thảo chuẩn bị cho báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-Ctr/TU về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày chụp : 07-11-2012
Tác giả : Nguyễn Thị Lưu
Chủ sở hữu : Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Quay lại