PL-2380.jpg

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS 00970
Nội dung : Thực trạng và giái pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở ở trường chính trị Tô Hiệu và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Ngày chụp : 15-11-2012
Tác giả : Đinh Thị Thủy
Chủ sở hữu : Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Quay lại