AS001089

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS001089
Nội dung :

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thường trực Tổ Công tác ISO của Sở KH&CN báo cáo tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch áp dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2013, triển khai kế hoạch áp dụng tại các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2014

Ngày chụp : 13-08-2013
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Quay lại