AS002086

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002086
Nội dung :

Hội thảo liên ngành góp ý xây dựng Đề án hỗ trợ, lựa chọn gửi đi đào tạo, bồi dưỡng, thực tập nghề ở nước ngoài đối với những ngành nghề doanh nghiệp nước ngoài cần mà trong nước chưa có hoặc chất lượng chưa đáp ứng được

Ngày chụp : 17-03-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại