AS002497

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002497
Nội dung :

Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng con người Hải Phòng đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Ngày chụp : 14-12-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại