AS002575

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002575
Nội dung :

Cơ quan chủ trì và ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phát triển mạng lưới thương mại và thương hiệu hàng hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020”.

Ngày chụp : 10-03-2017
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại