AS002823

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002823
Nội dung :

PGS.TS Trần Thị An (Viện Hàn lâm KHXH) trả lời câu hỏi của đại biểu về nội dung “Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI” tại hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nông thôn trong xã hội đương đại”

Ngày chụp : 13-12-2017
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại