AS003194

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003194
Nội dung :

TS. Nguyễn Ngọc Phong - Viện Khoa học Vật Liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống thiết bị chống ăn mòn catot sử dụng dòng điện ngoài để bảo vệ vỏ tàu biển đạt tiêu chuẩn TCVN 6051:1995” báo cáo trước Hội đồng KH&CN.

Ngày chụp : 31-10-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại