AS003219

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003219
Nội dung :

Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuân - Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược đối ngoại của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Ngày chụp : 09-11-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại