AS003225

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003225
Nội dung :

ThS. Lê Thị Tố Uyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, Ngành thành phố Hải Phòng.

Ngày chụp : 27-11-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại