AS003407

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003407
Nội dung :

Bà Hà Thị Nguyệt Thu giới thiệu Quyền sở hữu và cơ chế phân chia lợi ích đối với tài sản trí tuệ được tạo ra bởi kết quả nghiên cứutại Hội thảo Quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục đăng ký sáng chế đối với kết quả nghiên cứu

Ngày chụp : 04-06-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại