AS003507

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003507
Nội dung :

Giảng viên Phạm Thanh Diệu - Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Cải tiến liên tục (CiCC), chuyên gia Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) thuyết trình tại Khóa đào tạo Nhận thức và thực hành Lean Six Sigma trong quản trị doanh nghiệp.

Ngày chụp : 22-08-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại