AS003561

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003561
Nội dung :

Chuyên gia Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo giới thiệu Nghị quyết 02/NĐ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các bộ chỉ số tham chiếu tại hội thảo Các bộ chỉ số cơ bản cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ngày chụp : 16-10-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại