AS003629

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003629
Nội dung :

Đại diện công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam giới thiệu Giải pháp Eco-struxure nền tảng và kiến trúc mở hỗ trợ IoT cho nhà xưởng công nghiệp tại Hội thảo Giải pháp công nghệ trong thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị của tổ chức doanh nghiệp.

Ngày chụp : 21-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại