AS003657

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003657
Nội dung :

Ông Lê Mạnh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Cửa cuốn Úc Vinh Quang đại diện cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát biểu tại Hội nghị Báo cáo kết quả tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức sáng ngày 27/12/2019.

Ngày chụp : 27-12-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quay lại