AS003839

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003839
Nội dung :

Đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở và Phòng Kinh tế quận Dương Kinh kiểm tra thực địa thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình ứng dụng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá bống tro tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 09-08-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại