AS003970

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003970
Nội dung :

Ông Lê Bá Ban trình bày báo cáo dự án “Giải pháp tạo ra sản phẩm công nghiệp là chất tách khuôn đúc bê tông bằng việc xử lý chất thải sinh hoạt từ dầu mỡ bảo vệ môi trường” trước Hội đồng tuyển chọn dự án khởi nghiệp năm 2021

Ngày chụp : 26-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại