AS003974

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003974
Nội dung :

Hội đồng khoa học kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị vận hành cống điều khiển từ xa sử dụng năng lượng mặt trời cho cống Bãi Vẹt (1 cửa) và cống Đông Cung (2 cửa)” tại cống Bãi Vẹt.

Ngày chụp : 12-04-2020
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại