AS003984

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003984
Nội dung :

Đại diện Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo báo cáo kết quả thực hiện tại hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày chụp : 26-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại