AS003987

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003987
Nội dung :

Đại diện dự án giới thiệu về  Ứng dụng Health For Life - Giải pháp hữu ích cho người tập thể hình tại hội nghị Tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo.

Ngày chụp : 27-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại