AS004027

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004027
Nội dung :

Ông Nguyễn Đình Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo giới thiệu về phần mềm IPPlatform tại Hải Phòng trong Lễ khai trương Trạm khai thác thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform) tại Hải Phòng.

Ngày chụp : 23-06-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại