AS004065

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004065
Nội dung :

PGĐ Sở Du lịch Dương Đức Hùng báo cáo tại hội nghị tư vấn đề tài khoa học “Nghiên cứu phát triển thị trường, tăng cường hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến 2030”

Ngày chụp : 08-05-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại