AS004079

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004079
Nội dung :

Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành kiểm tra các nội dung: hệ thống văn bản pháp lý trong tổ chức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND quận; hệ thống sổ sách, hồ sơ các thủ tục hành chính các phòng chuyên môn.

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại