AS004082

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004082
Nội dung :

Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực- nhân tài Hải phòng phát biểu tại Hội nghị tư vấn, thuyết minh nhiệm vụ “Nghiên cứu hiện trang và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 08-04-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại