AS004086

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004086
Nội dung :

Ông Lương Hoàn Đức, nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo vận hành máy điện phân dung dịch muối ăn Anolyte nằm trong “Chương trình trao tặng dung dịch sát khuẩn Anolyte chung tay phòng chống dịch Covid-19”.

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại