AS004092

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004092
Nội dung :

TS. Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, thuyết minh nhiệm vụ “Dự án ứng dụng kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản trước và sau thu hoạch đối với quả chuối tiêu tại Hải Phòng”

Ngày chụp : 01-10-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại