AS004181

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004181
Nội dung :

Quang cảnh hội nghị tư vấn thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất các giải pháp phát triển các trung tâm logistics - mô hình kinh doanh mới nhằm thực hiện hiệu quả mô hình liên kết kinh tế của thành phố Hải Phòng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”

Ngày chụp : 15-11-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại