AS004185

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004185
Nội dung :

ThS. Nguyễn Văn Phiệt - Chủ tịch UBND quận Lê Chân, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo trước Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống danh tướng Phạm Tử Nghi trên địa bàn quận Lê Chân”.

Ngày chụp : 15-11-2021
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại