AS004284

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004284
Nội dung :

Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm cụ thể hóa thực hiện dân chủ theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Ngày chụp : 04-05-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại