AS004374

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004374
Nội dung :

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạiHội nghị Phát động phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2022

Ngày chụp : 13-06-2022
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại