AS004606

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004606
Nội dung :

PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ biên soạn Kho tàng di sản văn hóa huyện An Dương”

Ngày chụp : 19-05-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại