AS004636

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004636
Nội dung :

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà chủ trì hội nghị đánh giá nghiệm  thu đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 19-05-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại