AS004642

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004642
Nội dung :

Ông Phạm Văn Bảo, Công ty TNHH Phát triển thủy sản Hoàng Hương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá rô phi trong môi trường nước lợ bằng công nghệ Biofloc tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh”

Ngày chụp : 19-05-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại