AS004719

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004719
Nội dung :

Đại diện Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ doanh nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng" trình bày thuyết minh trước Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ

Ngày chụp : 19-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại