AS004723

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004723
Nội dung :

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn phát biểu tại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Xác định trữ lượng các-bon trong các thảm thực vật, phục vụ việc xác định cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải khí nhà kính của thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 19-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại