AS004724

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004724
Nội dung :

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo thuyết minh trước Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Xác định trữ lượng các-bon trong các thảm thực vật, phục vụ việc xác định cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải khí nhà kính của thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 19-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại