AS004725

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004725
Nội dung :

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn phát biểu tại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 19-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại