AS004732

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004732
Nội dung :

Quang cảnh tại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Xây dựng mô hình nuôi ong nội năng suất cao và ứng dụng thiết bị công nghệ tách thủy phần trong cơ chế bảo quản mật ong tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”

Ngày chụp : 20-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại