AS004751

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004751
Nội dung :

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Kiên phát biểu tại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển xã hội số trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Ngày chụp : 21-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại