AS004753

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004753
Nội dung :

ThS Nguyễn Văn Hiếu, chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh tại Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp thành phố “Đánh giá tiềm năng khai thác nguồn lợi hải miên có hoạt tính sinh học cao ở vùng biển Hải Phòng”.

Ngày chụp : 21-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại