AS004756

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004756
Nội dung :

Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến năm 2030”.

Ngày chụp : 21-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại