AS004757

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004757
Nội dung :

TS Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị “Công bố quyết định của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo”

Ngày chụp : 21-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại