AS004762

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004762
Nội dung :

Ban chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo thuyết minh đề tài "Triển khai mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái bằng thực vật thuỷ sinh cho một số hồ tại thành phố Hải Phòng" trước Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Ngày chụp : 21-06-2023
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại