AS004909

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS004909
Nội dung :

Quang cảnh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/02/2023 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố về áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 23-02-2024
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Quay lại